BAU Kreatif Endüstriler Merkezi

2012 yılında kurulan “BAU Kreatif Endüstriler Merkezi” Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitim veren BAUKEM; Kreatif Endüstriler hakkında uluslararası ve ulusal düzeylerde bilimsel bilgi üretmek, bilgi üretimini ve bilgi alışverişini teşvik etmek, üretilen bilgiyi siyasa ve sektör aktörleri için kullanılabilir hale getirmek, kreatif endüstri aktörlerini; siyasa yapıcıları, sektörleri, bilim dünyasını bir araya getirmek, eşgüdümü sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeylerde kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları biçimlendirmek ve bunlara katkıda bulunmak kreatif endüstrilere istihdam sağlamak ve istihdamı arttırmak ekonomik kalkınma, toplumsal kaynaşma, refah ve zenginliğin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla eğitim veriyor.

İyileştirmede Etkileşimli Yöntemler Yetkinlik Programı, Kentsel Tasarım ve Çevre Yönetimi Programı ve Sağlıkta İletişim ve Sosyal Medya Yönetimi Yetkinlik Programı eğitimlerini EDR modeline özel olarak tasarlayan BAUKEM, öğrencilerinin geleceğin dünyasının iletişim dinamiklerine hâkim alanında uzman bireyler olmasını hedefliyor.

Programlar

Program Adı: İyileştirmede Etkileşimli Yöntemler Yetkinlik Programı

Program Tanımı: 

İyileştirmede Etkileşimli Yöntemler programı BAU’lulara hem bir sağlık çalışanı gibi bireysel ve grup içi etkileşimi etkin kullanarak iş süreçlerini yönetebilmeyi hem de oyunlaştırma metotlarını öğreterek sağlık alanında yeni olanaklar yaratabilme ihtimalini kazandırıyor. Yaratıcı ve interaktif yöntemlerle sağlık alanına disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip profesyoneller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır.


Başvuru Koşulları:

Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya Yönetimi sertifika programına tüm BAU’lular başvurabiliyor. Ancak sertifikayı almaya hak kazanmak için öğrencilerin derslerden en az B harf notu ile geçmiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca BAU’luların programda yer alan üç dersi de tamamladığı akademik dönemin sonunda genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması gerekiyor.

*Öğrenciler ders tekrarı yapabilirler.


Program Derslerinin Tanıtımı:

SAĞLIK OKURYAZARIĞI

Sağlık Okuryazarlığı dersi; Çağdaş Sağlık Anlayışı ve Tarihsel Gelişimi, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi ve Tarihsel Gelişimi, Sağlık Okuryazarlığına Genel Bakış, Sağlık Profesyonelleri Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmeti Kullanıcıları Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi, Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Becerileri, Sağlık Okuryazarlığı İçin Ölçüm Teknikleri ve Bilimsel Çalışma Örnekleri, Sağlık Bilgisine Erişim Kaynakları, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, Sağlık Hukuku: Temel Kavramlar, Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, Sağlık Ekonomisi: Temel Kavramlar ve Sağlık Okuryazarlığı hakkında Genel Değerlendirme ve Tartışmadan oluşuyor.


OYUNSAL ETKİLEŞİM

Oyunsal Etkileşim dersinde BAU’luların günümüz dünyasının iş modelleri ve hizmet üretim süreçlerinde önemli araçlarından biri olan oyun ve oyunlaştırma kavramını öğrenmeleri amaçlanıyor. Eğlence endüstrisi ile başlamış olmasına rağmen günümüzde birçok alanda etkin bir stratejik çözüm olarak iş gören oyunlaştırma kavramının etkileşimin gücü ile nasıl performans artıran bir fonksiyona dönüştüğü Oyunsal Etkileşim dersinde BAU’lulara aktarılıyor.

    

PSİKODRAMA

Sağlık hizmeti alanında eğitim gören bireylerin mesleki donanımlarının kendi kişilik özelliklerinden bağımsız olamayacağı, en işlevsel ve hızlı gelişmenin grup içindeki dinamiklerin işlemesi ile sağlanacağı bilindiğinden sağlık eğitiminde psikodrama dersi (yaşantı grubu) ile hızlı bir gelişim sağlanacağı düşünülmektedir. Psikodrama dersi ile BAU’luların empati kurma becerilerinin artması, kaygı düzeylerinin azalması, stresle başa çıkma becerilerinin gelişmesi, benlik saygısı ve atılgan davranış geliştirmeleri hedefleniyor. Psikodrama dersinin amacı terapötik değildir. Mesleki çalışma ve ilişkilerde sağlık çalışanının kişiliğini sağlıklı ergin birey olabilme yönünde geliştirmelerine yardımcı olmak ve yaratıcılık ve spontanlık becerilerini artırmaya yöneliktir.

Program Adı: Kentsel Tasarım ve Çevre Yönetimi Programı

Program Tanımı:

BAU’luların Tasarım, Kentsel Tasarım ve Çevre Yönetimi programıyla inovasyon ve çevre bilinci konularında farkındalık yaratabilecek, bu alanlara yönelmelerini sağlayabilecek ve akademik araştırmalara yardımcı olabilecek bireyler olması hedefleniyor.


Başvuru Koşulları:

BAU öğrencisi olmak. Lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dersleri seçmek ve bu derslerden en az B+ başarı harfini almak.


Program Dersleri:

Kent ve Peyzaj

Kent ve Peyzaj dersi kapsamında tüm BAU’lulara kamusal açık alanlar konusunda temel bilgilerin verilmesi, yaşadıkları çevre hakkında farkındalıklarının artırılması ve kent-peyzaj özelinde kamusal alan kullanımının sosyal ve fiziksel boyutlarının irdelenmesi amaçlanıyor.


GEP 0314 İnovasyon ve Yaratıcılık

Bu ders kapsamında inovasyon ve yaratıcılık, problem çözme eyleminin bir yolu olarak sunulur. Öğrenciler eleştirel bir bakış açısıyla inovatif ve yaratıcı düşünme biçimlerini geliştirmeye yönlendirirler. Ders içeriğinde farklı inovasyon örnekleriyle birlikte yaratıcılık geliştiren yöntemler de öğrencilere sunulur ve öğrencilerin bu yöntemleri deneyimleyebileceği uygulamalar yaptırılır. Öğrencilerin ders kapsamında ele alınan egzersizlere etkin bir biçimde katılması ve sunulan problemlere çözüm önerileri üretmesi beklenir. Bunun yanı sıra ödev olarak verilen projeleri de tamamlamaları ve sınıfta sunum yapmaları gerekir.


Kent ve Kültür

Kent ve Kültür dersinde; Kent ve kültür ilişkisi (antik dönemden günümüze) tarihsel süreçte ele alınarak, kentlerin dönüşümü üzerinden araştırılıyor. Günümüz kentlerinin dönüşüm ve değişiminde küreselleşmenin etkisi, küreselleşme sürecinin yarattığı tüketim toplumu ve tüketme eylemi sorgulanıyor. Marka kent oluşturma çabası, kültürel değerlerin bu süreçte özellikle vurgulanması ayrıca tartışılacaktır. Tüketmeye karşı bir eylem olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı kentsel gelişmeye etkisi bağlamında ele alınıyor. Bahsedilen kavramsal çerçeve bağlamında İstanbul kenti analiz edilecektir.

Program Adı: Sağlıkta İletişim ve Sosyal Medya Yönetimi Programı

Program Tanımı:

Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya Yönetimi programı, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iletişim çalışmalarını hayata geçirebilecek profesyonel adayları teorik olarak hazırlıyor. Program sonunda hem Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde verilen temel sağlık okuryazarlığı hem de İletişim Fakültesi tarafından verilen sağlık iletişimi temellerinin yanı sıra günümüz dünyasının vazgeçilmez mecrası sosyal medyanın dinamikleri de öğretiliyor. BAU’lular bu programda edinecekleri donanım sayesinde sağlık kategorisinde ihtiyaç duyulan etkin iletişim yönetimi becerisine sahip olarak mezun olabiliyor.


Başvuru Koşulları:

Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya Yönetimi sertifika programına tüm BAU’lular başvurabiliyor. Ancak sertifikayı almaya hak kazanmak için BAU’luların derslerden en az B harf notu ile geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca BAU’luların programda yer alan üç dersi de tamamladığı akademik dönemin sonunda genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması gerekiyor.

*Öğrenciler ders tekrarı yapabilirler.


Program Derslerinin Tanıtımı:

SAĞLIK OKURYAZARIĞI

Sağlık Okuryazarlığı dersi; Çağdaş Sağlık Anlayışı ve Tarihsel Gelişimi, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi ve Tarihsel Gelişimi, Sağlık Okuryazarlığına Genel Bakış, Sağlık Profesyonelleri Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmeti Kullanıcıları Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi, Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Becerileri, Sağlık Okuryazarlığı İçin Ölçüm Teknikleri ve Bilimsel Çalışma Örnekleri, Sağlık Bilgisine Erişim Kaynakları, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, Sağlık Hukuku: Temel Kavramlar, Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, Sağlık Ekonomisi: Temel Kavramlar ve Sağlık Okuryazarlığı hakkında Genel Değerlendirme ve Tartışmadan oluşuyor.


SAĞLIK İLETİŞİMİ

Sağlık İletişimi dersinde; modern iletişim süreci/modeli, iletişimin temel kavramları, kapsamı ve kuramları, sağlık ve sağlık iletişimi kavramı, sağlık iletişiminin boyutları, sağlık davranışını açıklayan teoriler ve kişilerarası sağlık iletişimi inceleniyor. Derste incelenecek çeşitli makalelerle kişilerarası düzeydeki sağlık iletişimi becerileri üzerinde özellikle yoğunlaşılacaktır.

     

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve İÇERİK ANALİZİ

Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Analizi dersinde BAU’lulara sosyal medyadaki temel yeni araçları nasıl en iyi ve en etkili şekilde kullanabileceklerini öğretiliyor. BAU’lular bireysel ve profesyonel hedeflerine, sosyal medyayı kullanarak nasıl ulaşabileceklerini öğreniyor. Bu dersin tamamlaması ile BAU’luların sosyal medyanın yeni araçları hakkında güçlü bir zihinsel birikime sahip olmaları ve araçların hedeflerine ulaşmalarında bir kaldıraç görevi görmesi amaçlanıyor.

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr